REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALESPORT.PL Z DNIA 01.12.2019 r.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ALESPORT.PL działający pod adresem www.alesport.pl prowadzony jest przez:

3atlete sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku
ul. Rajska 10 (CH Madison) lok. H/204, 80-850 Gdańsk
NIP 957-110-03-37, REGON 369076135
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711507, zwanego dalej Usługodawcą.

2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego alesport.pl, a w szczególności zasady zawierania i wykonania Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie sklepu.

3. Klient powinien korzystać ze sklepu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


§ 2 – Informacje ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów pochodzących z legalnych źródeł.
2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.


§ 3 – Składanie zamówień

1. Informacje o towarach znajdujące się na stronach internetowych sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie towaru do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie" klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto klient zobowiązany jest do wyboru:

- sposobu płatności, a także sposobu i adresu dostarczenia towaru oraz ewentualnie, danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja przez klienta treści Regulaminu, a także podanie podczas składania zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Złożenie zamówienia przez klienta, skutkuje złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczącej towaru objętego Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „Potwierdzenie zamówienia” na adres e-mail wskazany przez klienta.

7. Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie potwierdzone”.

8. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu jego realizacji, poprzez kontakt z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 793 070 340 lub drogą elektroniczną na adres sklep@3athlete.pl

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z Regulaminem.

11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy. Oznacza to, że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za jego dostawę.

12. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 – Cena i sposób zapłaty


1. Ceny wskazane są bezpośrednio przy prezentowanych na stronie internetowej towarach. Ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Ceny są wyrażone w polskich złotych. Usługodawca obniża cen o podatek VAT przy zamówieniach zagranicznych.

2. Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji.

3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy towaru, do którego poniesienia obowiązany jest klient określa § 5.

4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez klienta towaru oraz sposobu dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 3.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód sprzedaży.

7. Klient ma możliwość uiszczenia płatności w wybranej formie:

• przy odbiorze przesyłki - za pobraniem,

• poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy (3 dni robocze na opłacenie zamówienia) na konto bankowe:
mBank 81 1140 2004 0000 3402 8018 1560

• poprzez system dotpay.pl, m.in. za pomocą:

- przelewu bankowego elektronicznego (online),

- kartą płatniczą,

- kodem BLIK,

• za pomocą karty podarunkowej,
• w systemie ratalnym BGŻ BNP Paribas

• kartą kredytową, lub gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym (3 dni robocze od złożenia zamówienia),

8. W przypadku wskazania adresu doręczenia towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, klient nie ma możliwości dokonania zapłaty przy odbiorze zamówienia.

9. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu przydzielonego przez Usługodawcę, na wybrane artykuły, z zastrzeżeniem iż rabaty i promocje nie łączą się.


§ 5 – Dostawa


1. Dostarczenie zamówionych towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bądź poza jego granicami na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez sklep, z wyjątkiem towarów z oznaczonych wydłużonym czasem oczekiwania.

2. Klient ma możliwość wyboru formy dostarczenia zamówienia, spośród wymienionych poniżej:

• Przesyłka kurierska inPost,
• Dostawa do Paczkomatu inPost
• Przesyłka pobraniowa inPost

Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

3. Zamówiony towar jest dostarczany na adres klienta wskazany w zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez klienta Paczkomatu, a w przypadku wyboru odbioru w sklepie pod adresem - ul. Rakoczego 7, 80-288 Gdańsk, w godzinach jego otwarcia.

4. Sprzedający ponosi koszty dostawy przy Zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 250 zł, za wyjątkiem odbioru osobistego, oraz przesyłki pobraniowej. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi klient.

5. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia I podawany jest podczas finalizowania procesu składania zamówienia.

6. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje wyłącznie poprzez kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi klient bez względu na wartość zamówienia, chyba że strony umowy zgodnie postanowią inaczej. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.

6. Koszt i przewidywany czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy I uzgadniany jest indywidualnie przez Usługodawcę w każdym takim przypadku.

7. Klienci spoza Unii Europejskiej, mogą zostać dodatkowo obciążeni cłem. Wszelkie informacje o opłatach celnych, jak również zasadach ich naliczania, można uzyskać w lokalnych urzędach celnych.

§ 6 – Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostępnym na stronie internetowej w zakładce “Formularz zwrotu”

§ 7 – Reklamacje z tytułu wad towaru (Rękojmia)

1. 3athlete sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku odpowiada jako Usługodawca wobec klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru klientowi.

3. Zgłoszenie wady przez klienta może nastąpić w dowolnej formie. W szczególności klient może dokonać zgłoszenia osobiście w sklepie stacjonarnym, lub w drodze wysyłkowej na adres:

alesport.pl, ul. Rajska 10 (CH Madison) lok. H/204, 80-850 Gdańsk

4. W celu zgłoszenia wady niezbędne jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.

5. W celu zgłoszenia reklamacji klient może również skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego dostępnego w sklepie Internetowym w zakładce “Formularz reklamacyjny”.

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


§ 8 – Dane osobowe


1. Usługodawca - Administrator danych, na podstawie RODO w związku z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ma prawo przetwarzać Dane osobowe klienta w celu korzystania z usług (Konto, zamówienie, newsletter, przeglądanie treści, koszyk), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatności).

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest 3athlete Sp. Z o.o. Sp. Kom. Z siedzibą w Gdańsku. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail sklep@3athlete.pl lub telefonicznie pod numerem +48 793 070 340.

3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych) - znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
4. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń sklepu, a także w celach statystycznych.
5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych klienta. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w związku ze świadczeniem usług w ramach sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
6. Usługodawca chroni dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Usługodawca umożliwia klientowi korzystanie z usług w ramach serwisu anonimowo, lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

§ 10 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. W wypadku sporu z Usługodawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


§ 11 – Usługa newsletter

1. Usługodawca świadczy usługę newsletter świadczoną drogę elektroniczną polegającą na wysyłaniu na wskazany przez klienta adres e-mail oraz opcjonalnie także numer telefonu, informacji handlowych o: produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością usługodawcy.

2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez klienta:

1) Udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie checkbox’a w celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

3. Usługa newsletter jest świadczona na żądanie klienta.

4. Usługa newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu klient winien poinformować usługodawcę, wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres usługodawcy wskazany w treści Regulaminu. Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie usługi newsletter ulega rozwiązaniu.

§ 12 – Postanowienia końcowe

1. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej www.alesport.pl klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych klientów.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2019 r.